มีใครบ้างที่ทำงานใน บริษัทก่อสร้าง ที่เชื่อถือได้

0 Comments
บริษัทก่อสร้าง

บริษัทก่อสร้าง เป็นบริษัทที่ให้บริการรับสร้างบ้านและก่อสร้างอาคารซึ่งแต่ละแห่งมีจุดแข็งหรือจุดเด่นและบริการที่แตกต่างกัน มีทั้งบริษัทที่เชื่อถือได้ และบริษัทที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นใครก็ตามที่ต้องการสร้างบ้านโดยใช้บริการของบริษัทต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนว่าทีมงานมีความชำนาญในการทำงานหรือไม่ และภายในบริษัทประกอบไปด้วยทีมงานผู้เกี่ยวข้องทีมไหนหรือมีใครบ้าง ซึ่งในบทความนี้จะมาพูดถึงคนที่ทำงานภายใน บริษัทก่อสร้าง ว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้อง  ผู้ที่ทำงานกับ บริษัทก่อสร้าง ที่น่าเชื่อถือ  โดยปกติผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างใน บริษัทก่อสร้าง สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีการประสานงานร่วมกัน มีหน้าที่ที่ชัดเจนและเชี่ยวชาญในการทำงานของตนเองสูง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของแต่ละฝ่ายเพื่อผลิตงานที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ซึ่งสามารถอ้างถึงหน้าที่การงานเกี่ยวกับการก่อสร้างของผู้ทำงานใน บริษัทก่อสร้าง ได้ดังนี้  นักออกแบบ วิศวกรและสถาปนิก จะมีความเกี่ยวข้องในการออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการซึ่งมีหน้าที่ในการตีความข้อกำหนดของเจ้าของงานให้เหมาะสมกับรายการที่ระบุ ช่วยให้ผู้รับเหมาก่อสร้างในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของเจ้าของ หน้าที่หลักคือ  – ออกแบบและคำนวณทางเลือกอื่น เช่น กำหนดเวลาที่นำมาใช้ก่อสร้าง กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบให้ตรงกับเวลาที่เจ้าของกำหนด และทำแบบรูป  – ตรวจสอบงานตามความเหมาะสมเป็นระยะ  – ตรวจสอบรายละเอียดงานก่อสร้าง  – ประมาณการราคาก่อสร้างโดยประมาณให้เจ้าของตัดสินใจ  – เป็นที่ปรึกษาหากมีปัญหาระหว่างการก่อสร้าง  – พิจารณาคำขอใช้วัสดุโดยจะได้รับการอนุมัติจากผู้รับเหมา  เจ้าของ คือคนที่ทำให้โครงการหรืองานก่อสร้างเกิดขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายเงินให้ผู้ออกแบบและผู้รับเหมา โดยหลักแล้วมีหน้าที่คือ  – รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยรวมและมีการกำหนดเวลาที่แน่นอนทั้งงานหลักและเวลาการสิ้นสุดของโครงการ  – รับผิดชอบรายละเอียดโครงการและกำหนดการต่าง ๆ ตัวอย่างคือ ความต้องการใช้อาคาร […]