มีใครบ้างที่ทำงานใน บริษัทก่อสร้าง ที่เชื่อถือได้

Passionate Creativity  » Lifestyle »  มีใครบ้างที่ทำงานใน บริษัทก่อสร้าง ที่เชื่อถือได้
0 Comments
บริษัทก่อสร้าง

บริษัทก่อสร้าง เป็นบริษัทที่ให้บริการรับสร้างบ้านและก่อสร้างอาคารซึ่งแต่ละแห่งมีจุดแข็งหรือจุดเด่นและบริการที่แตกต่างกัน มีทั้งบริษัทที่เชื่อถือได้ และบริษัทที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นใครก็ตามที่ต้องการสร้างบ้านโดยใช้บริการของบริษัทต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนว่าทีมงานมีความชำนาญในการทำงานหรือไม่ และภายในบริษัทประกอบไปด้วยทีมงานผู้เกี่ยวข้องทีมไหนหรือมีใครบ้าง ซึ่งในบทความนี้จะมาพูดถึงคนที่ทำงานภายใน บริษัทก่อสร้าง ว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ที่ทำงานกับ บริษัทก่อสร้าง ที่น่าเชื่อถือ 

โดยปกติผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างใน บริษัทก่อสร้าง สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีการประสานงานร่วมกัน มีหน้าที่ที่ชัดเจนและเชี่ยวชาญในการทำงานของตนเองสูง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของแต่ละฝ่ายเพื่อผลิตงานที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ซึ่งสามารถอ้างถึงหน้าที่การงานเกี่ยวกับการก่อสร้างของผู้ทำงานใน บริษัทก่อสร้าง ได้ดังนี้ 

  • นักออกแบบ วิศวกรและสถาปนิก จะมีความเกี่ยวข้องในการออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการซึ่งมีหน้าที่ในการตีความข้อกำหนดของเจ้าของงานให้เหมาะสมกับรายการที่ระบุ ช่วยให้ผู้รับเหมาก่อสร้างในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของเจ้าของ หน้าที่หลักคือ 

– ออกแบบและคำนวณทางเลือกอื่น เช่น กำหนดเวลาที่นำมาใช้ก่อสร้าง กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบให้ตรงกับเวลาที่เจ้าของกำหนด และทำแบบรูป 

– ตรวจสอบงานตามความเหมาะสมเป็นระยะ 

– ตรวจสอบรายละเอียดงานก่อสร้าง 

– ประมาณการราคาก่อสร้างโดยประมาณให้เจ้าของตัดสินใจ 

– เป็นที่ปรึกษาหากมีปัญหาระหว่างการก่อสร้าง 

– พิจารณาคำขอใช้วัสดุโดยจะได้รับการอนุมัติจากผู้รับเหมา 

  • เจ้าของ คือคนที่ทำให้โครงการหรืองานก่อสร้างเกิดขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายเงินให้ผู้ออกแบบและผู้รับเหมา โดยหลักแล้วมีหน้าที่คือ 

– รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยรวมและมีการกำหนดเวลาที่แน่นอนทั้งงานหลักและเวลาการสิ้นสุดของโครงการ 

– รับผิดชอบรายละเอียดโครงการและกำหนดการต่าง ๆ ตัวอย่างคือ ความต้องการใช้อาคาร ปริมาณลวดเหล็กที่จะผลิต ปริมาณน้ำมันดิบที่กลั่นต่อวัน  

– กำหนดโครงการที่จะเข้าร่วม ตัวอย่างคือ การเช็คดูว่าแต่ละโครงการมีรายละเอียดงานเป็นอย่างไรบ้าง 

  • ผู้รับเหมา คือ บุคคลที่ทำงานตามสัญญาที่ระบุไว้ในเอกสารการจ้างงาน ทั้งที่เป็นขอบเขตงาน แบบฟอร์ม รายการต่าง ๆ ระยะเวลาก่อสร้าง งบประมาณ และข้อตกลงรูปแบบอื่น ๆ  

จากบทความจะเห็นได้ว่า ใครมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานของ บริษัทก่อสร้าง ความน่าเชื่อถือของบริษัทจะขึ้นอยู่กับผลงานที่ครอบคลุมโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญในอาชีพของตนเอง ทั้งหมดข้างต้นเกี่ยวข้องกับ 3 ประเภทของหน้าที่ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร และแต่ละประเภทมีการแบ่งงานที่ชัดเจน เพื่อคุณภาพของงานและถูกใจลูกค้าได้มากที่สุด


Leave a Reply

Your email address will not be published.